ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.นพ. ธนรร งามวิชชุกร

ชื่อ
ธนรร งามวิชชุกร
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
Transplant Nephrology Fellowship Harvard Medical School, Boston, USA.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Kidney Transplant
Hemodialysis
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)