โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. พรศรี ชัยวิจิตมลากูล

ชื่อ
พรศรี ชัยวิจิตมลากูล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2541
วุฒิบัตร :
อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
การศึกษาหลังปริญญา :
2545-2547 แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2547-2549 แพทย์ Fellow อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Diabetes, Thyroid, Osteoporosis
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)