โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วรางคณา พิชัยวงศ์

ชื่อ
วรางคณา พิชัยวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ ม. เชียงใหม่
อายุรศาสตร์ โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
Renal Pathology Reserch University of Washington
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Glomerular disease
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 16:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)