โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

ชื่อ
สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ระงับปวด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
วว., ระงับปวด (แพทยสภา)
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellowship in pain management at Ramathibodi hospital, Thailand
Visiting fellowship in pain management at Johns Hopkins hospital, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ปวดคอ, ปวดหลัง
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 09:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ) โทรนัด