โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์

ชื่อ
ภานนท์ เกษมศานติ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (มะเร็งนรีเวช)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กองสินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
อนุสาขามะเร็งนรีเวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์/แพทย์สภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Gynecologic Surgery, Mayo Medical Center, MN, USA
Gynecologic Oncology & Trophoblastic disease, Brigham and women's hospital Harvard University, MA, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งระบบสืบพันธ์สตรี/ผ่าตัดทางนรีเวช
คอสโบสโคปี / พยาธิสภาพปากมดลูก
ฮัสเตอร์โรสโคปี
เคมีบำบัด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)