ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วันวิสาข์ ไชยชนะ

ชื่อ
วันวิสาข์ ไชยชนะ
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วชิรพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อังคาร 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)