ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ชื่อ
สิทธา พงษ์พิบูลย์
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (Cardiopulmonary Rehabilitation) University of Pittsburgh ,Pennsylvania
ปริญญาตรี (Exercise Science), University of Pittsburgh, Pittsburgh ,Pennsylvania
วุฒิบัตร :
Clinical Exercise Physiologist/Specialist (ACSM-CEP)
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical and Performance Cardiopulmonary Exercise Testing. (Harbor-UCLA Medical Center)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Exercise Rehabilitation in Heart and Lung Diseases.
Exercise Testing and Prescription.
Exercise in Clinical Populations.
Athletic Training and Performance Testing.
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)
อังคาร 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)
ศุกร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 10 (แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด)