ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.นพ. ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ

ชื่อ
ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
- ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- อายุรกรรมทั่วไป กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
Visiting Fellowship in Movement Disorders ที่ HMCS/NINDS/NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติชนิดต่างๆ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 08:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 13:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)