ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ศรีกร จินะดิษฐ์

ชื่อ
ศรีกร จินะดิษฐ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เบาหวาน, ไทรอยด์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)