โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. นันท์นภัส ปโรสิยานนท์

ชื่อ
นันท์นภัส ปโรสิยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2558
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มีบุตรยาก, ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช, วางแผนครอบครัว, นรีเวชทั่วไป, ฝากครรภ์, วัยทอง, ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
เสาร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)