การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ สำคัญอย่างไร?

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์