ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5

February 27 / 2024

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5

" ปันน้ำใจให้ไออุ่น ร้อยความสุข สร้างรอยยิ้ม" 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2557

                                           แห่งที่ 1 มอบเงินบริจาคแก่ศูนย์สงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
                                           แห่งที่ 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
                                           แห่งที่ 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเวียงพิงค์
                                           แห่งที่ 4 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
                                           แห่งที่ 5 สถานฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
                                           แห่งที่ 6 มอบของบริจาคให้ชาวเขาเผ่ามูเซอ ดอยเชียงดาว