s บุคลากรรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บุคลากรรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

February 23 / 2024

 

บุคลากรของโรงพยาบาลรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support

 

 

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติ หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการช่วยเหลือที่สำเร็จและทันท่วงที ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤติและมีโอกาสรอดชีวิต ดังนั้นทักษะความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีในยามคับขันจึงมีความจำเป็นอย่างสูง

 

การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support จึงเป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อื่นได้ยามอยู่ในภาวะฉุกเฉิน

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วยทักษะ Basic Life Support ที่ถูกต้อง พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยความเชี่ยวชาญในภาวะฉุกเฉิน

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษา ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยให้ดีที่สุดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

28/10/2565