s งาน "รวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ 67" เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา

งาน "รวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ 67" เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา

March 18 / 2024

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาล เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี อาจารย์อรุณ บุญชม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลาม คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจุฬาราชมนตรีประธานจัดงาน ร่วมให้การต้อนรับ ในงาน "รวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ 67" เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา ณ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน)