โรงพยาบาลสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital

February 23 / 2024

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
ให้การตอนรับ นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร และคณะ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ระบบ Smart Hospital ของทางโรงพยาบาลรามคำแหง เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการ
ภายในโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้ และผู้รับบริการ
รองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital