s รพ.รามคำแหงและ AON Hewitt จัดโครงการสำรวจความผูกพันธ์พนักงาน

รพ.รามคำแหงและ AON Hewitt จัดโครงการสำรวจความผูกพันธ์พนักงาน

February 23 / 2024

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 รพ.รามคำแหง นพ.พิชญ สมบูรณสิน และทีมงาน
ให้การต้อนรับ คุณปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช Practice Leader จาก AON Hewitt ประเทศไทย บริษัทระดับโลกผู้ให้คำปรึกษา
ในการออกแบบและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและบุคลากรระดับโลก 
ในความร่วมมือเพื่อเริ่มโครงการ
"การสำรวจความผูกพันธ์พนักงานกับรพ.รามคำแหง ประจำปี 2017" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน มาพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานที่มีความสุข
และมีประสิทธิภาพ อันเป็นหัวใจหลักขององค์กร