การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์