s วิธีการอ่านค่า แปลผลการตรวจระดับภูมิต่อเชื้อก่อโรค COVID-19

วิธีการอ่านค่า แปลผลการตรวจระดับภูมิต่อเชื้อก่อโรค COVID-19

February 23 / 2024

 

วิธีการอ่านค่าและแปลผลการตรวจระดับภูมิต่อเชื้อก่อโรค COVID-19 Antibody Level Test & Neutralizing Antibody

 

 

 

 

ผลตรวจจะแสดงค่าเป็นสองส่วน ดังนี้ 

 

Covid-19 Antibody Level Tesl :

ค่า S1-RBD IgG เป็นการตรวจระดับภูมิต้านทาน จะมีหน่วยเป็น BAU/ml

ค่าต่ำกว่า  4.33 BAU/ml  ตรวจไม่พบภูมิต้านทาน
ค่าสูงกว่า 4.33 BAU/ml  ตรวจพบภูมิต้านทาน
ค่าสูงกว่า 324.75 BAU/ml  ตรวจพบภูมิต้านทานระดับสูง (1)

 

 

 

 

COVID-19 Neutralizing :

ค่า COVID-19 Neutralizing ค่าการยับยั้งไวรัส มีหน่วยเป็น %
ค่าการยับยั้งมากกว่า 30% ถือว่ามีความสามารถในการยับยั้งได้ (2)

 

หมายเหตุ :

 

(1) เป็นระดับเกณฑ์ภูมิต้านทานที่ใช้ในบริจาคพลาสม่าเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19

 

(2) ระดับการยับยั้งขั้นต่ำ สำหรับเชื้อก่อโรค COVID-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม ในงานวิจัยของ คณะแพทย์ศาตร์ รามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าระดับการยับยั้งขั้นต่ำ สำหรับเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการควรอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 68%

 

อย่างไรก็ตาม ระดับภูมิคุ้มกันและระดับในการยับยั้งไวรัส เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการปกป้องต้วเองจากไวรัส และยังมีการตอบสนองภูมิคุ้มกันจากเซลภูมิคุ้มกันที่จะช่วยเสริมการป้องกันและทำลายไวรัสให้ดียิ่งขึ้น

 

การป้องกันตัวเองด้วยการรักษาระยะห่าง ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างถูกวิธี รวมถึงการเข้ารับวัคซีนตามระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อลงไปได้มาก

 

การตรวจระดับภูมิ ต่อเชื้อก่อโรค COVID-19 เป็นการตรวจหาระดับสาร Immunoglobulin G หรือ IgG ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนหนามบนผิวไวรัสก่อโรค COVID-19 ระดับของภูมิต้านทานที่สูง มีความสัมพันธ์กับการยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซล และการกำจัดเชื้อไวรัสในร่างกาย

 

ระดับของภูมิต้านทานที่ตรวจหาได้ จะมีหน่วยที่แตกต่างกัน ตามมาตรฐานเครื่องมือของแต่ละบริษัท ทำให้มีความยากในการเปรียบเทียบผล

 

องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดค่ากลางของหน่วยระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อก่อโรค COVID-19 ให้เป็น BAU/ml เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

นอกจากนั้นยังมีวิธีการตรวจเพื่อดูระดับการยับยั้งโปรตีนหนามบนผิวไวรัส ในการเข้าสู่เซล ที่เรียกว่า Neutralization test โดยสามารถใช้วิธีการยับยั้งโปรตีนหนามไวรัสจำลองบนชุดตรวจ เพื่อดูอัตราการยับยั้ง เป็นร้อยละของระดับการยับยั้งได้ ด้วยการตรวจวิธีนี้ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ การตรวจด้วยการทดสอบการยับยั้งไวรัสจริงถึง 98.6% ค่ายิ่งมาก จะยิ่งสัมพันธ์กับการยับยั้งไวรัสในการเข้าเซลได้

 

แพ็คเกจตรวจปริมาณภูมิคุ้มกัน และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อ Covid-19 คลิก >>https://www.ram-hosp.co.th/readpackage/32