s รามคำแหงให้ความสำคัญกับงานพิมพ์ วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รามคำแหงให้ความสำคัญกับงานพิมพ์ วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

February 23 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานพิมพ์

โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ในเวลาเดียวกันยังส่งเสริมให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นความเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ป่วยและพนักงาน โดยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากผลิตภัณธ์ที่เป็นของแท้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลการดูแลสุขภาพที่ดี และในเวลาเดียวกันยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 

เพื่อให้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม มีการตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงของมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในการรักษาผู้ป่วยและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างและส่งเสริมให้กับความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นตัวอย่างในการลดใช้วัสดุพลาสติกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามคำแหงให้ความสำคัญกับการนำเสนอและส่งเสริมให้แก่ทีมงานและผู้รับบริการเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของทุกคนในที่สุด

 

 

 

 

แก้ไข

31/07/2566