s ภาพกิจกรรมงานสัมมนา"ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา"ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต

February 27 / 2024

ภาพกิจกรรม งานสัมมนา “ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง โดย นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา
พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำโรงพยาบาลรามคำแหง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งยังร่วมพูดคุยตอบคำถาม ข้อสงสัยอย่างเป็นกันเองกับผู้ร่วมสัมมนา ภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิตด้วยระบบดิจิตอล ตรวจวัดความดันตาชนิดไม่สัมผัส และมีพยาบาลคอยให้คำปรึกษา
ปัญหา
เรื่องสุขภาพอีกด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก