รวมหมอเฉพาะทางโรคไต ทีมแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง

January 30 / 2024

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

 

ชื่อ : ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร :

 • American Board of Internal Medicine
 • American Board of Nephrology

การศึกษาหลังปริญญา : แพทย์ประจำบ้านและต่อยอดโรคไต Nassau Country Medical Center NEW YORK ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : -

 

ผศ.นพ. ธนรร งามวิชชุกร

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

ผศ.นพ. ธนรร งามวิชชุกร

 

ชื่อ : ธนรร งามวิชชุกร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร :

 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

การศึกษาหลังปริญญา : Transplant Nephrology Fellowship Harvard Medical School, Boston, USA.

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • Kidney Transplant
 • Hemodialysis

 

นพ. ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

นพ. ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์

 

ชื่อ : ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์

 

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

 • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิบัตร : Certificate of Attendance, SanBartolo Hospital - Vicenza ,ITALY

การศึกษาหลังปริญญา : -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : -

 

นพ. ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

นพ. ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์

ชื่อ : ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร : พบ.,วว., อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษาหลังปริญญา : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคไต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : Hemodialysis การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

พญ. วรางคณา พิชัยวงศ์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

พญ. วรางคณา พิชัยวงศ์

ชื่อ : วรางคณา พิชัยวงศ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

วุฒิบัตร :

 • อายุรศาสตร์ ม. เชียงใหม่
 • อายุรศาสตร์ โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว

ารศึกษาหลังปริญญา : Renal Pathology Reserch University of Washington

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : Glomerular disease

 

พญ. ศุภพิชญา ภิรมย์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

พญ. ศุภพิชญา ภิรมย์

ชื่อ : ศุภพิชญา ภิรมย์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร :

 • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์โรคไต ด้านการปลูกถ่ายไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา : -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • การปลูกถ่ายไต Kidney Transplantation
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis
 • ความผิดปกติทางเกลือแร่ Electrolyte disturbance
 • ภาวะชะลอไตเสื่อม Chronic Kidney Disease

 

นพ. สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

นพ. สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

ชื่อ : สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร :

 • อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal medichine)
 • อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

การศึกษาหลังปริญญา :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคไต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • ภาวะไตเสื่อม
 • ความดันโลหิตสูง
 • Hemodialysis การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล

ชื่อ : สุรสีห์ พร้อมมูล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรกรรมโรคไต ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร : อายุรศาสตร์โรคไต วชิรพยาบาล

การศึกษาหลังปริญญา : Certificate of Tramsplant Immunolgy University of Libertas, Canada

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : KIDNEY TRANSPLANT

 

พญ. อัญชลี เทียมสิงห์

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

พญ. อัญชลี เทียมสิงห์

ชื่อ : อัญชลี เทียมสิงห์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษาหลังปริญญา : -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : -

 

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยหมอเฉพาะทางโรคไต ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต พร้อมทั้งทำการประเมินการทำงานของระบบไต ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หมอเฉพาะทางโรคไตของศูนย์ฯ ยังตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ เช่น ภาวะเกลือแร่โซเดียมผิดปกติ ภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมผิดปกติ เป็นต้น

 

สารบัญ

 

 

โรคไต มีกี่ชนิด

 

ทำความรู้จักโรคไต เป็นอย่างไร มีกี่ชนิด ?

โรคไตวายเฉียบพลัน

เกิดจากไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็ว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะช็อคจากการเสียน้ำหรือเลือดเป็นจำนวนมาก การติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง หรือได้รับสารพิษหรือผลข้างเคียงจากยา โดยผู้ป่วยจะมีอาการบวม ความดันโลหิตสูงผิดปกติ ปัสสาวะสีน้ำล้างเนื้อ ตรวจพบเม็ดโลหิตแดงและโปรตีนไข่ขาวปนออกมาในปัสสาวะ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการแสดงตั้งแต่เริ่มแรกทั้ง ๆ ที่ไตยังไม่เสื่อม แต่ภาวะไตวายเฉียบพลันมีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น จึงควรมาพบหมอเฉพาะทางโรคไตและรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจรักษาให้ไตกลับมาทำงานเป็นปกติได้

โรคไตวายเรื้อรัง

เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ เป็นต้น โดยเนื้อไตจะถูกทำลายไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็น และดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติเป็นเวลาหลายปี โดยระหว่างนี้หากผู้ป่วยมาตรวจร่างกาย แพทย์ก็อาจไม่พบความผิดปกติใด ๆ ยกเว้นในกรณีตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดเลือดแดงและโปรตีนไข่ขาวปนออกมา อาการของภาวะไตวายเรื้อรังจะเริ่มแสดงให้เห็นเมื่อการทำงานของไตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 และมีอาการชัดเจนมากขึ้นเมื่อการทำงานของไตเสื่อมลงต่ำกว่าร้อยละ 10

โรคไต อาการ

โรคไต อาการเป็นอย่างไร

ในช่วงแรก ผู้ป่วยโรคไตแทบไม่มีสัญญาณเตือนของโรคนี้ แต่เมื่อไตได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นในระยะหลัง อาการของผู้ป่วยมักปรากฏ ดังนี้

 • ปัสสาวะเป็นเลือด โดยปกติ ปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม แต่หากพบว่าปัสสาวะมีเลือดปน อาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรืออาจเกิดเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะ
 • ปัสสาวะเป็นฟอง เนื่องจากโปรตีนไข่ขาวปนออกมาในปัสสาวะ
 • ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ เนื่องจากไตไม่สามารถดูดน้ำกลับเก็บในกระเพาะปัสสาวะได้
 • มีอาการบวมที่หน้าหรือเท้า
 • อ่อนเพลีย ขาดสมาธิ
 • น้ำหนักลด หรือน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่มีอาการตัวบวม
 • ผิวหนังซีด มีอาการคัน หรือมีจ้ำเลือดขึ้นง่าย
 • คลื่นไส้ เบื่ออาหาร
 • ปากมีรสขม ไม่สามารถรับรสอาหารได้ตามปกติ

เมื่อไหร่จึงควรรีบพบแพทย์ ?

หากพบว่าปัสสาวะเป็นฟอง มีสีขุ่น และมีอาการบวมโดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา ขา และเท้า หรือมีอาการปวดหลังบริเวณใต้ชายโครง และมีความดันโลหิตสูง ควรรีบพบแพทย์ เนื่องจากอาการเหล่านี้จะแย่ลงทีละน้อย โดยหลายคนอาจไม่ทราบว่าตัวเองกำลังเสี่ยงเป็นโรคไตอยู่

การวินิจฉัยโรคไต

ในเบื้องต้น แพทย์จะทำการซักประวัติของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต รวมถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วยและยาบางชนิดที่อาจมีผลต่อการทำงานของไต นอกจากนี้ หมอเฉพาะทางโรคไตจะดำเนินการตรวจตามขั้นตอนตามความเหมาะสม ดังนี้

 • การตรวจเลือด
 • การตรวจปัสสาวะ
 • การวินิจฉัยด้วยภาพถ่าย
 • การตัดชิ้นเนื้อไตส่งตรวจ

 

หมอเฉพาะทางโรคไต

 

วิธีการรักษาโรคไต

วิธีที่ 1: การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต

 • การควบคุมโรคประจำตัว ได้แก่ การคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • การควบคุมอาหาร และรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณเหมาะสมและได้รับพลังงานที่เพียงพอ
 • การรักษาด้วยยา เช่น ยาลดการดูดซึมฟอสเฟต ยาขับปัสสาวะ ยารักษาภาวะโลหิตจาง ยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือด และการให้ยาปรับสมดุลกรดด่าง
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ลดน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงยาที่มีผลเสียต่อไต

วิธีที่ 2 : การรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต (Renal Replacoment Therapy)

การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 เพื่อทดแทนไตที่ไม่สามารถทำงานได้เอง จะเน้นการช่วยขจัดของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งมี 3 วิธี ดังนี้

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

 

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) คือ การนำเลือดออกทางเส้นเลือดที่แขนหรือคอ ผ่านเข้าเครื่องไตเทียมไปยังตัวกรอง แล้วนำเลือดที่ฟอกแล้วกลับคืนสู่ผู้ป่วย เพื่อขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินในร่างกาย

 

การล้างไตทางช่องท้อง (Pertoneal Dialysis)

 

การล้างไตทางช่องท้อง (Pertoneal Dialysis) คือ การใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปทิ้งค้างในช่องท้อง โดยอาศัยเยื่อบุช่องท้องแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำส่วนเกินออกมาที่น้ำยาล้างไต เมื่อครบเวลาที่กำหนด ก็จะปล่อยน้ำยาล้างไตในส่วนนี้ทิ้ง พร้อมทำการเปลี่ยนใส่น้ำยาล้างไตถุงใหม่เข้าไป โดยวิธีนี้ ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดใส่สายยางสำหรับใส่น้ำยาล้างไตทางช่องท้องให้พร้อมก่อนเข้ารับการรักษา

 

การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

 

การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) คือ การผ่าตัดรับไตจากผู้บริจาค โดยผู้รับไตต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันการปลูกถ่ายไตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงอะไร ที่ทำให้เกิดโรคไตได้บ้าง ?

 • โรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกิน โรคเกาต์หรือระดับกรดยูริกในเลือดสูง โรคแพ้ภูมิตนเอง การสูบบุหรี่เรื้อรังซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเสื่อมลง
 • ภาวะไตผิดปกติไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กำเนิด เช่น ไตฝ่อ มีมวลเนื้อไตลดลง หรือมีไตข้างเดียว
 • ภาวะหลอดเลือดฝอยในไตอักเสบ
 • การเป็นโรคติดเชื้อทางเดินระบบปัสสาวะส่วนบนซ้ำหลายครั้ง
 • การตรวจพบนิ่วในไตหรือระบบทางเดินปัสสาวะ หรือตรวจพบถุงน้ำในไตมากกว่า 3 ตำแหน่งขึ้นไป
 • การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตอักเสบ หรือถุงน้ำในไต
 • ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs หรือสารพิษที่ทำลายไต (Nephrotoxic agents)
 • การดื่มน้ำน้อย ส่งผลให้ไตทำงานบกพร่อง หรือเกิดการสะสมของสารเคมีในทางเดินปัสสาวะ จนตกตะกอนกลายเป็นโรคนิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะ
 • อาหารที่มีโซเดียมสูงแม้รสชาติไม่เค็ม อาทิ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำจิ้มสุกี้ อาหารแปรรูป เช่น แฮม เบคอน ขนมกรุบกรอบ ผลไม้กระป๋อง รวมถึงอาหารหมักดอง ไข่เค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงฟู สารกันบูด หรือสารกันเชื้อรา

 

วิธีป้องกันโรคไต

 

โรคไต ป้องกันได้อย่างไรบ้าง ?

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ

 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 • ตรวจเช็กความดันโลหิตให้อยู่ในค่าปกติ

 • หลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดและแก้อักเสบเกินความจำเป็น

 • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม

ติดต่อนัดพบแพทย์

ติดต่อนัดพบแพทย์

อ้างอิงจาก

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7015670/

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

แพ็กเกจรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (60 นาที/5 ครั้ง)

รักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง เป็นวิธีการบำบัดผู้ป่วยด้วยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

ราคา 15,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน (ผู้ชาย) - โรงพยาบาลรามคำแหง

"ใครที่โหมงานหนักทุกวัน จนร่างกายใกล้พัง..อย่ารอช้า! “แพ็กเกจตรวจสุขภาพ เอาใจวัยทำงาน” ตอบโจทย์แน่นอน

ราคา 8,490 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

Premium Health package ผู้ชาย

"เพราะปัญหาสุขภาพอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่ารอให้เจ็บป่วยค่อยใส่ใจ"

ราคา 3,990 บาท

Healthy heart package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้หญิง)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท