อบรมพนักงานหัวข้อ “Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
อบรมพนักงานหัวข้อ “Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
July 29 / 2020

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ”

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงาน โดยเฉพาะทีม Customer Service มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกวิธีในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้การให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน Service in new normal และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการ นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและก้าวสู่การเป็นเลิศด้านการให้บริการ
 

โดยมี โค้ชอ้อย-คุณนภสร ศิริภักดี ผู้เชี่ยวชาญงานด้านบริการประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้บริหารโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนธุรกิจโรงแรมและงานบริการมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563