แผนกตา
Eye Center

  


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

 

โรคตา
General Eye
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.จำกัด สุวรรณวัฒนะ CHAMKAD SUWANWATANA
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
พญ.สุนันท์ ชัยฑวังกูล SUNAN CHAIDHAWANGUL
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ ARUNEE TANGSIRICHAIPONG
08.00-17.00
 
12.00-20.00
09.00-20.00
13.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ทวี อังควินิจวงศ์ THAWEE ANGKAWINIJWONG
13.00-17.00
08.00-13.00

08.00-17.00

08.00-17.00

12.00-17.00
 
08.00-17.00
พญ.จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม JANPEN SIRIBUNKUM
13.00-20.00
13.00-17.00
09.00-17.00
09.00-12.00
09.00-17.00
13.00-17.00
พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม KANOKWAN YUTTITHAM  
08.00-17.00
 
13.00-20.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
พญ.นัฎฐินี ธีระศักดิ์วิชยา NATTINEE TEERASAKVICHYA
09.00-12.00
09.00-17.00
พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ MANTHANEE PAIRACHAVET
08.00-17.00
 
08.00-17.00
ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ SUMALEE BOONYALEEPHAN
09.00-12.00
           
นพ.ศิลา ทองไล้ SILA THONGLAI        
17.00-19.00
09.00-12.00
 
นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ NAVAPOL KANCHANARANYA
08.00-12.00
           
พญ.ณัษฐา จองพิศาล NATHA CHONGPISON            
08.00-12.00
พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล WATHANEE SRIPAWADKUL
13.00-17.00
           
ผศ.พญ.ผกานาฎ เอี่ยมตระกูล PHAGARNART EIUMTRAKUL    
08.00-12.00
08.00-15.00
   
08.00-12.00
พญ.พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์ PANNALUCK SINSAWAD            
13.00-17.00
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์ PATCHARAPORN WANGVORAVIT        
17.00-20.00
   
นพ.นิธีร์ รัตน์ประสาทพร NITEE RATPRASATPORN
17.00-20.00
17.00-20.00
         
นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร WITHAWAT SAPTHANAKORN
13.00-17.00
13.00-17.00
วันเสาร์แรกของเดือน
พญ.ชุณหกาญจน์ ตียพันธ์ CHUNHAKARN TEEYAPANT    
17.00-20.00
   
17.00-20.00
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทกเลนส์
Contact Lens Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ MANTHANEE PAIRACHAVET
08.00-17.00
 
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเด็กและโรคตาเหล่
Pediatric Ophthalmology and Strabismus Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร WITHAWAT SAPTHANAKORN
13.00-17.00
13.00-17.00
วันเสาร์แรกของเดือน
ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน
Glaucoma Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม KANOKWAN YUTTITHAM  
08.00-17.00
 
13.00-20.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ SUMALEE BOONYALEEPHAN
09.00-12.00
           
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
Oculoplastic Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ศิลา ทองไล้ SILA THONGLAI        
17.00-19.00
09.00-12.00
 
พญ.ณัษฐา จองพิศาล NATHA CHONGPISON            
08.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
Retinal Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สุนันท์ ชัยฑวังกูล SUNAN CHAIDHAWANGUL
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
07.30-12.00
พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ ARUNEE TANGSIRICHAIPONG
08.00-17.00
 
12.00-20.00
09.00-20.00
13.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ทวี อังควินิจวงศ์ THAWEE ANGKAWINIJWONG
13.00-17.00
08.00-13.00

08.00-17.00

08.00-17.00

12.00-17.00
 
08.00-17.00
พญ.พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์ PANNALUCK SINSAWAD            
13.00-17.00
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์ PATCHARAPORN WANGVORAVIT        
17.00-20.00
   
นพ.นิธีร์ รัตน์ประสาทพร NITEE RATPRASATPORN
17.00-20.00
17.00-20.00
         
พญ.ชุนหกาญจน์ ตียพันธ์ CHUNHAKARN TEEYAPANT    
17.00-20.00
   
17.00-20.00
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
Cornea and Refractive Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม JANPEN SIRIBUNKUM
13.00-20.00
13.00-17.00
09.00-17.00
09.00-12.00
09.00-17.00
13.00-17.00
พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล WATHANEE SRIPAWADKUL
13.00-17.00
           
ผู้เชี่ยวชาญด้านม่านตาอักเสบ
Uveitis specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.รพีพร ยอดพรหม RAPEEPORN YODPROM
17.00-20.00
           

 

Update 21 October 2023
Tel. 02-743-9999 Ext 3210, 3219