แผนกเด็ก
Pediatrics
Center

 

 

 ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center


กุมารแพทย์
General Pediatrics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วินัย รัตน์ประสาทพร VINAI RATPRASATPORN
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
07.30-15.00
โทรนัด
พญ.เมธินี ตันนุกิจ METHINEE TUNNUKIT
 
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.ยอดพร หิรัญรัศ YODPORN HIRANRAS
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00

นพ.นเรศ เวชพร NARAIT WAITCHAPORN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
พญ.วารุณี นิวาตวงศ์ VARUNEE NIVATVONGS  
09.30-16.00
09.30-16.00
09.30-16.00
09.30-12.30
09.30-16.00
09.00-13.00
ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล ATTHAPON EIAMUDOMKAN  
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล SITTHIVUDDHI  FUTRAKUL
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
09.00-11.30
นพ.พีรวัฒน์ ลีประดิษฐวรรณ PEERAWAT  LEEPRADITVAN
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-14.00
นพ.สมเกียรติ นิลธวัช SOMKIAT NILTWAT
15.00-18.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-14.00
08.00-14.00
 
พญ.ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์ YUPEN SMANATIKORN
09.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
09.00-13.30
พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล CHANYARAT TANSUPAPOL
08.00-12.00
09.00-17.00
 
09.00-17.00
09.00-17.00
08.00-20.00
พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ PINPRAPHA THAMWIPHAT    
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-20.00
พญ.วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี WORALUG PANUMATRASSAMEE  
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-12.00
09.00-17.00
นพ.ชัยรัตน์  ปิยชาต CHAIRAT PITACHART
07.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
 
พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ TUANGPORN TURONGSOMBOON
08.00-20.00
12.00-20.00
 
12.00-20.00
08.00-17.00
07.00-17.00
 
พญ.ธิติมา ศิริมนทกาน THITIMA SIRIMONTAKAN    
08.00-12.00
12.00-20.00
12.00-20.00
08.00-17.00
08.00-20.00
นพ.พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล PEERATHAT CHOKEMUNGMEEPISAUN  
07.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
12.00-20.00
12.00-20.00
พญ.รติกร พฤกษ์มหาชัยกุล RATIKORN PRUGMAHACHAIKUL
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-20.00
 
08.00-20.00
12.00-17.00
 
ผศ.นพ.มหัทธนา กมลศิลป์ MAHATTANA KAMOLSILP
20.00-22.00
นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช TAWATCHAI DEEKAJORNDECH

17.00-20.00

13.00-20.00

08.30-11.30*
(1,3 ของเดือน)
17.30-19.30
08.30-11.30*
(2,4 ของเดือน)
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ APASRI LUSAWAT
17.00-20.00
09.00-14.00
นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ WORAPITAK THAISITTI
13.00-17.00
17.00-20.00
พญ.ศันสนีย์ นิซู SANSANEE NISU            
09.00-12.00
โทรนัด
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์ PHATTARAPHON WILAWAN
10.00-18.00
           
พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล PRAWPAN HONGVISITAGUL            
12.00-17.00
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร PANIT TAKKINSATIAN             08.00-12.00
นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ SONGPON GETSUWAN
08.00-20.00
       
17.00-20.00
 
พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก CHOMPOONUT ANANBOONTARICK      
17.00-20.00
   
08.00-12.00
นพ.ทิม เพชรทอง TIM PHETTHONG            
14.00-20.00
พญ.ธาริตา จารุชนะพงศ์ธร TARITA JARUCHANAPONGTORN
08.00-20.00
           
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
Pediatric Development and Behavior
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ PINPRAPHA THAMWIPHAT    
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-20.00
พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก CHOMPOONUT ANANBOONTARICK
   
17.00-20.00
   
08.00-12.00
จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น
Child Psychiatry
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ศันสนีย์ นิซู SANSANEE NISU            
09.00-12.00
โทรนัด
นพ.ธนวิศว์ จำเนียรกาล TANAWIS JAMNEANKAL
โทรนัด
อาทิตย์ ที่ 2, 4 ของเดือน
           
นักจิตวิทยาคลินิก
Psychology Clinic
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์รพีกรณ์ เปี่ยมพืช RAPEEKORN PAIMPUECH      
 
16.00-19.00
09.00-15.00
เสาร์สุดท้ายเดือน
กิจกรรมบำบัด
Occupational Therapy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์ณัฐธิกาญ รังษี NUTTIKAN RUNGSEE
09.00-15.00
 
09.00-19.00
12.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
อาจารย์มัลลิกา วงค์วาด MALLIKA WONGWAD
10.00-15.00
17.30-20.00
 
17.30-20.00
 
17.30-20.00
 
อาจารย์เมธินี นัสสาสาร MATINEE NASSASAN
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-15.00
   
08.00-15.00
 
อาจารย์ปิยาภรณ์ แก้วสุวรรณ์ PIYAPORN KEAWSUWAN
10.00-15.00
13.00-18.00
   
13.00-18.00
   
อาจารย์สริตา ภาคีพันธุ์ SARITA BHAKEEPHAN      
13.00-18.00
   
13.00-17.00
อรรถบำบัด
Speech Therapy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์ปิยพร นิภาพร PIYAPORN NIPAPORN
08.00-17.00
           

อาจารย์ปรียาภรณ์ เกียรติสกุลเขตต์ PREEYAPORN KAITISAKULKATE

     
18.00-19.30
โทรนัด
   
09.00-15.30
เสาร์เว้นเสาร์
อาจารย์ศศลักษมณฑ์ ชนะชัย SASALAKSAMON CHANACHAI
08.00-17.00
โทรนัด
         
อาจารย์ณัจยา อร่ามกุล NUTJAYA ARAMKUL
09.00-16.00
โทรนัด
           
อาจารย์ณิชาภัทร จงจิตต์ NICHAPATCH JONGJIT
           
09.00-16.00
อาจารย์กีรวุฒิ ทัพกรี KEERAVUT TUPKREE
08.00-16.00
           
การศึกษาพิเศษ
Special Education
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์อุไรวรรณ สาขะมุติ OURAIWAN SAKHAMUTI          
09.00-12.00
 
อาจารย์ปวรรัตน์ สาระพัด PAWONRAT SARAPAD             09.00-12.00
อาจารย์ธนภัทร เซี่ยงเจ๊น THANAPHAT SIANGJEN
09.00-12.00
           
โรคไตในเด็ก
Pediatric Nephrology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช TAWATCHAI DEEKAJORNDECH

17.00-20.00

13.00-20.00

โรคระบบทางเดินอาหาร
Pediatric Gastroenterology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.เมธินี ตันนุกิจ METHINEE TUNNUKIT
 
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ SONGPON GETSUWAN
08.00-20.00
       
17.00-20.00
 
โรคต่อมไร้ท่อความสูงในเด็ก
Pediatric Endocrine
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ยอดพร หิรัญรัศ YODPORN HIRANRAS
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00
 
พญ.จันทราภรณ์ เคียมเส็ง CHANTRAPOND KEAMSENG
(โทรนัดเวลา)
08.30-11.30*
(1,3 ของเดือน)
17.30-19.30
08.30-11.30*
(2,4 ของเดือน)
โรคสมองและระบบประสาท
Pediatric Neurology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.นเรศ เวชพร NARAIT WAITCHAPORN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล PEERATHAT CHOKEMUNGMEEPISAUN  
07.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
12.00-20.00
12.00-20.00
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ APASRI LUSAWAT
17.00-20.00
09.00-14.00
โรคเลือด
Pediatric Hematology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ WORAPITAK  THAISITTI
13.00-17.00
17.00-20.00
โรคระบบทางเดินหายใจ
Pediatric Pulmonologist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล ATTHAPON EIAMUDOMKAN  
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ธิติมา ศิริมนทกาน THITIMA SIRIMONTAKAN    
08.00-12.00
12.00-20.00
12.00-20.00
08.00-17.00
08.00-20.00
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์ PHATTARAPHON WILAWAN
10.00-18.00
           
ทารกแรกเกิด
Neonatology

แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล SITTHIVUDDHI FUTRAKUL
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
08.00-11.30
09.00-11.30
โรคหัวใจในเด็ก
Pediatric Cardiology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.พีรวัฒน์ ลีประดิษฐวรรณ PEERAWAT  LEEPRADITVAN
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-14.00
โรคภูมิแพ้
Allergy
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์ YUPEN SMANATIKORN
09.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
09.00-13.30
พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล CHANYARAT TANSUPAPOL
08.00-12.00
09.00-17.00
 
09.00-17.00
09.00-17.00
08.00-20.00
โรคผิวหนังในเด็ก
Pediatric Dermatology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี WORALUG PANUMATRASSAMEE  
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-12.00
09.00-17.00
โภชนาการในเด็ก
Pediatric Nutritionist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล PRAWPAN HONGVISITAGUL            
12.00-17.00
โรคติดเชื้อในเด็ก
Pediatric Infectious
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ TUANGPORN TURONGSOMBOON
08.00-20.00
12.00-20.00
 
12.00-20.00
08.00-17.00
07.00-17.00
 
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร PANIT TAKKINSATIAN            
08.00-12.00
Update 21 October 2023

Tel. 02-743-9999 Ext 3240, 3241, 3242, 3243, 3244